• język migowy
 • BIP
Strona główna/Invest In Syców/Wsparcie dla inwestora

Wsparcie dla inwestora

Wsparcie Centrum Obsługi Inwestora 

Każdy z inwestorów otrzymuje wsparcie obsługi wyspecjalizowanego eksperta, który przeprowadzi przez proces zdobywania informacji oraz niezbędnych danych, a ponadto w szczególności:

 • przygotowuje informację o możliwościach inwestycyjnych miasta (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów)
 • asystuje inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu
 • oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji
 • udziela wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców
 • oferuje opiekę poinwestycyjną dla firm, (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy)
 • informuje o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Radę Gminy oraz przez SSE, Parki Technologiczne itd.

Zachęty gminne

 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Szczegóły wsparcia pomocy tutaj

Zachęty regionalne

Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom w WSSE jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy. Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od poniesionych przez  inwestora wydatków inwestycyjnych związanych z nową inwestycją oraz wielkości przedsiębiorcy.

Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska wynosi:

 • 25% wydatków  inwestycyjnych,
 • średniej wielkości przedsiębiorcom podwyższa się ją do 35% ,
 • natomiast małej wielkości przedsiębiorcom przysługuje aż 45% .

Wydatki inwestycyjne - obejmują:

 • nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną lub
 • dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników związane z nową inwestycją prowadzoną na terenie strefy.

Nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą stanowią koszty inwestycji pomniejszone o naliczony podatek VAT oraz podatek akcyzowy (jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów) poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, obejmujące:

 • cenę nabycia gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych,
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli trwającej minimum 5 lat w przypadku dużych inwestorów lub 3 lat w przypadku małych i średnich inwestorów,
 • cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmują koszty płacy brutto powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników. Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne lub koszty pracy, aż do wyczerpania pomocy publicznej.

Różne formy pomocy publicznej takie jak, np.:

 • dotacje unijne,
 • zwolnienia z lokalnych podatków od nieruchomości i zabudowań,
 • granty i  pożyczki udzielane przedsiębiorcom przez lokalne urzędy pracy na tworzenie nowych miejsc pracy oraz
 • szkolenia osób uprzednio  bezrobotnych

podlegają sumowaniu i zmniejszają kwotę pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na stronach:

Zachęty inwestycyjne - krajowe (granty rządowe)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).
Szczegółowe informacje - https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne#

Informacje prawne: https://www.paih.gov.pl/prawo 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Unijny program umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce.
Szczegółowe informacje - www.poir.gov.pl

Horyzont 2020

Największy w historii program mający na celu finansowanie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Budżet Horyzontu 2020 w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Celem programu jest zapewnienie finansowania nowoczesnym przedsięwzięciom od pierwszych ich etapów po finalne wdrożenie rozwiązań, produktów czy technologii.
Szczegółowe informacje - www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Unijny program dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na działania związane np. z np. gospodarką niskoemisyjną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia.
Szczegółowe informacje - www.pois.gov.pl

Data aktualizacji: 7.02.2024